Въвеждат вечерен час за децата, а родителите ще бъдат солено санкционирани

Очалвайте ни нови промени, с които да се въведе вечерен час за малолетните и непълнолетните, които, ако не бъде изпълнем да се санкционират родителите солено.

Родителите ще бъдат глобявани, ако децата им вечер излизат сами. За малолетните – до 14 г.

се разрешава да бъдат на обществено място без придружител до 20 ч,. а непълнолетните – между 14 и 18 години – до 22 ч. Това гласят промени в Закона за закрила на детето, приети окончателно днес от Народното събрание.

Родителите, настойниците и попечителите са длъжни, ако не могат сами да придружат децата си на обществени места, да им осигурят пълнолетен придружител.

В противен случай ги грози имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение  глобата е от 500 до 1000 лева.

Завишени са и санкциите за търговците, които продават алкохол и цигари на деца. Досега те са били от 1000 до 2000 лева, а с промените стават от 2000 до 4000 лева. В закона е въведена нова санкция за установяване на повторно нарушение – временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от 1 година.

Родителите, настойниците и попечителите да са задължени и да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Наказанието при установено подобно нарушение е глоба от 1000 до 2000 лева, а при повторност санкцията е от 2000 до 5000 лева.

В Закона за закрила на децата е предвидено и изграждане на безплатен телефонен номер 116 с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на непълнолетни.

По предложение на независимия народен представител Светослав Спасов детските ясли, градини, училищата, доставчиците на социални услуги за деца и лечебни заведения трябва да поставят на видно място информация за телефона в шестмесечен срок след изграждането му.

Със закона се регламентират и добилите известност „малки домове“, които предоставят условия близки до семейните за деца без родители или от семейства с отнети родителски права. Тези домове са наречени резидентен тип. В тях ще се настаняват не повече от 15 деца