Въвеждат много забрани за колекторските фирми-Вече няма да тормозят длъжниците

Забранява се на дружествата за събиране на вземания да използват методи като тормоз, принуда, заплахи, обиди или физическо насилие, за да принуждават длъжниците да изплащат задълженията си. Това предвижда Законопроекта за събиране на вземанията по потребителски договори, внесен в Народното събрание. Дейността на лицата, събиращи дългове от над 30 години е без законова регламентация, а оттам и без възможност за контрол от институциите, пише в мотивите към законопроекта.

От практиката се установява, че тези дружества притесняват близки, роднини на гражданите, които считат за длъжници, злепоставят ги на работните им места и в домовете им, пред колегите и пред съседите им, включително чрез разпространяване на различен тип информация в публичното пространство.

Безспорно в тези трудни времена на пандемия и увеличаваща се инфлация чрез поскъпване на хранителните стоки и битовите сметки  голяма част от българските домакинства може да бъдат засегнати от тази дейност, което налага тя да бъде законово регламентирана.

Затова със законопроекта се забранява на колекторите да притесняват гражданите на работните им места и в дома им, да ги дискредитират пред колегите и пред работодателя им, както и да поставят съобщения за дълга на обществени места.

Когато търсят длъжника, те ще имат право да го правят само писмено или по телефон и то не по-често от интервал 2 работни дни.

Забранява се и звъненето през почивните дни и между 20:00 ч. и 7:00 ч. Същите забрани се предвижда да важат и за първоначалните кредитори. Законът предвижда само дружествата, вписани в специален единен регистър към министъра на икономиката и индустрията, и дружествата, вписани в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, да могат да събират вземания от потребители. Контролът върху тях ще се извършва от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията.

Въвеждат се изисквания за регистрацията на дружествата за събиране на вземания – капитал от 500 000 лв. и сключена застраховка „Професионална отговорност”. Забранява се на отделни физически лица да събират задължения. Забранява се на осъждани лица да притежават, да ръководят или да са в трудови правоотношения с колекторски фирми.

При три последователни нарушения на правилата за събиране на вземания в рамките на една година регистрацията на колекторската фирма се заличава.
Ако потребителят смята, че не е длъжник, ще може да прекрати извънсъдебното събиране от купувач на вземането, като оспори задължението си. За него е предвидена и възможност да се обърне към орган за алтернативно разрешаване на спора.

Първоначалният кредитор е длъжен да уведоми длъжника преди прехвърлянето на вземането му на дружество за събиране на вземания. Уведомлението трябва да съдържа данни за размера на вземането, неговото основание, кога е настъпила изискуемостта, какви суми са изплатени до момента и коя е фирмата, на която ще бъде прехвърлено вземането.

Първоначалният кредитор ще е длъжен да даде възможност на длъжника доброволно да изпълни задължението си в 14-дневен срок, като посочи банкова сметка или друг начин за плащане. Първоначалният кредитор или купувачът на вземане, в зависимост от това, при кого се намират документите, които установяват и са във връзка с вземането, ще бъде длъжен при писмено искане от потребителя да му предаде копия от тях.

Забранява се на дружествата за събиране на вземания да начисляват върху главницата всякакви други такси и разноски освен законната лихва.

С предложения проект на закон се въвеждат правила и за управлението и обслужването на вземания, когато те не са директно прехвърлени, а колекторската фирма събира дълга от името на първоначалния кредитор. Фирмите, управляващи дългове, също трябва да отговарят на определени изисквания и да са вписани в единния регистър на дружествата за събиране на вземания. За тях важат същите правила за начина, по който могат да търсят длъжника, както и забраните да притесняват негови близки, колеги, да поставят информация за дълга на обществени места и по местоработата му, да му звънят късно вечер или през почивните дни.

Дружеството за събиране на вземания, което системно нарушава правилата, ще бъде заличавано от регистъра, като с това осъществяването на дейност по събиране на вземания ще бъде прекратена.

За нарушения, извършени от колекторски фирми при събиране на вземания, се предвиждат санкции в размер от 10 000 до 50 000 лв.
Предложените законодателни промени целят да поставят правила и ограничения в работата на дружествата за събиране на вземания, така че да гарантират прозрачна и добросъвестна работа, като се постига баланс между възможностите на кредиторите да търсят вземанията си по законен, регулиран начин и категорична защита на човешките права и достойнство на потребителите.